فرایند تولید

img1

1. لمینیت

img2

2. تمیز کردن

img3

3. درمان

img4

4. سفت شدن

img5

5. پوشش 1

img6

6. بازرسی

12

7. بسته بندی

10

8. انبارداری